יום ד', ד’ באלול תשע”ח.

ביקור שלי יחימוביץ בבית ספרנו