יום ד', ד’ בטבת תשע”ט.

נא עיינו בקובץ המצורף: הנחיות היערכות לתרגיל.pdf