יום ד', ד’ בטבת תשע”ט.

דף הבית >> חינוך חברתי ערכי >> אקלים חינוכי סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית המועברים בקרב התלמידים והמורים עוסקים בשורה של נושאים מחיי בית הספר, כדוגמת היחסים בין באי בית הספר, תחושת היעדר מוגנות ואלימות, האווירה הלימודית בכיתות ומחוצה להן ועוד. הממצאים המופיעים בדוח זה נועדו לספק לך, המנהל/ת, ולצוות בית הספר, תמונה העולה מהשאלונים שהועברו בקרב התלמידים והמורים. כדי להעניק פשר לנתונים הבית-ספריים, מוצגים נתונים אלו אל מול נתוני קבוצות השוואה ארציות. קבוצות השוואה אלו הן: כלל בתי הספר בארץ, בתי ספר דוברי השפה (עברית/ערבית) וקבוצת ההשוואה החברתית-כלכלית חטיבה הביניים תרשים 1: פירוט נתוני המדדים המסכמים בנושאי אקלים בית הספר בשנים תשס"ח, תש"ע, תשע"ב ותשע"ד- דיווחי תלמידים בבית ספרך ובכלל בתי הספר (שכבות ז'-ט') תרשים 2 :פירוט נתוני המדדים המסכמים בנושאי הסביבה הפדגוגית בשנים תשס"ח, תש"ע, תשע"ב ותשע"ד- דיווחי תלמידים בבית ספרך ובכלל בתי הספר (שכבות ז'-ט') תרשים 3: פירוט נתוני המדדים המסכמים בנושאי אקלים בית הספר בשנים תשס"ח, תש"ע, תשע"ב ותשע"ד- דיווחי מורים בבית ספרך ובכלל בתי הספר (מורים בחט"ב) תרשים 4: פירוט נתוני המדדים המסכמים בנושאיהסביבה הפדגוגית בשנים תשס"ח, תש"ע, תשע"ב ותשע"ד- דיווחי מורים בבית ספרך ובכלל בתי הספר (מורים בחט"ב)